Přidat restauraci Login

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti Muron Company, s.r.o.
se sídlem Rybná 716/24, 11000 Praha 1
identifikační číslo: 09535110
zapsané v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, C 337754,
(dále jen „Dodavatel“) 

pro nákup zboží a/nebo služeb na portálu výhodného nakupování dostupných na Portálu stulnapul.cz  nebo v mobilní aplikaci stulnapul.cz 

 1. Úvodní ustanovení 

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Dodavatele upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově omezené využití služeb a/nebo nákup zboží Dodavatele (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Dodavatelem a třetí osobou (dále jen „Zákazník“), která má prostřednictvím portálu výhodného nakupování nebo mobilní aplikace možnost zakoupit si u Dodavatele zboží a/nebo službu.

  2. Dodavatel uzavírání Smluv realizuje prostřednictvím portálů výhodného nakupování na internetových stránkách Stulnapul.cz,(dále jen „Portál Stulnapul.cz“) nebo prostřednictvím mobilní aplikace Stulnapul.cz (dále jen „Aplikace Stulnapul.cz“), které provozuje, spravuje a Dodavateli pronajímá obchodní společnost Stulnapul.cz, s.r.o., IČO: 24698059, se sídlem Praha 8, Karlín, Pernerova 691/42, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166961 (dále jen „Stulnapul.cz“).

  3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti Dodavatele a Zákazníka (dále jen „Smluvních stran“) při realizaci Smlouvy prostřednictvím Portálu Stulnapul.cz nebo Aplikace Stulnapul.cz a další související právní vztahy.

  4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy Zákazník, který má v úmyslu uzavřít s Dodavatelem Smlouvu, jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti.

  5. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek lze upravit v nabídce zboží a/nebo služeb Dodavatele propagovaných na Portálu Stulnapul.cz a/nebo v Aplikaci Stulnapul.cz. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před Obchodními podmínkami.

  6. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je po svém uzavření Dodavatelem archivována a není Zákazníkovi přístupná.

  7. Dodavatel může znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Dodavatel informuje Zákazníky o změně Obchodních podmínek na Portálu Stulnapul.cz a v Aplikaci Stulnapul.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Obchodních podmínek Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

 2. Uzavření Smlouvy 

  1. Dodavatel na Portálu Stulnapul.cz a/nebo v Aplikaci Stulnapul.cz propaguje službu a/nebo zboží, a to včetně hodnoty nabízené služby a/nebo zboží, tj. včetně původní ceny, slevy a částky, kterou Zákazník při uzavření Smlouvy prostřednictvím Portálu Stulnapul.cz nebo Aplikace Stulnapul.cz ušetří. Ceny Dodavatelem nabízeného zboží a/nebo služby jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (dále jen „Cena Voucheru“). Možnost uzavření Smlouvy na zboží a/nebo služby Dodavatele za zvýhodněných podmínek a uvedenou Cenu Voucheru zůstává v platnosti po dobu uvedenou na Portálu Stulnapul.cz a/nebo v Aplikaci Stulnapul.cz. Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá propagace zboží a/nebo služeb umístěná na Portálu Stulnapul.cz a/nebo v Aplikaci Stulnapul.cz je nezávazná a Dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu.

  2. Zboží a/nebo služby Dodavatele jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto Obchodních podmínek dále označovány jako „Voucher“.

  3. Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:  

   1. je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, 

   2. pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na Portálu Stulnapul.cz a/nebo v Aplikaci Stulnapul.cz takové zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, 

   3. veškeré údaje, které poskytuje Dodavateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, 

   4. se před zahájením užívání Portálu Stulnapul.cz a/nebo Aplikace Stulnapul.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

  4. Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a/nebo služby, tj. tomu odpovídající počet Voucherů, způsob platby a adresu elektronické pošty, na kterou mu bude Voucher opatřený unikátním kódem (tj. nejčastěji 13-ti alfanumerickými znaky) zaslán (dále jen „Objednávka“). Zaslání Voucheru elektronickou poštou je zdarma.

  5. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko „Dokončit a zaplatit“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce. V případech, kdy Zákazník kupuje na Portálu Stulnapul.cz nebo v Aplikaci Stulnapul.cz Voucher, který je nutné následně u Dodavatele uplatnit, je Zákazníkovi potvrzeno obdržení Objednávky Voucheru prostřednictvím Stulnapul.cz a Zákazník za účelem uplatnění Voucheru kontaktuje Dodavatele, se kterým je následně uzavřena smlouva v souladu s podmínkami Dodavatele. V případech, kdy Zákazník kupuje na Portálu Stulnapul.cz nebo v Aplikaci Stulnapul.cz Voucher s rezervací konkrétního termínu využití služby, je Zákazníkovi potvrzeno obdržení Objednávky buď přímo Dodavatelem nebo prostřednictvím Stulnapul.cz a Dodavatel garantuje poskytnutí služby v objednaném termínu.

  6. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

  7. Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Zákazníkem vzniká potvrzením přijetí Objednávky (akceptací) Dodavatelem nebo prostřednictvím Stulnapul.cz, případně akceptací uplatněného Voucheru Dodavatelem, a to prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, zejména prostřednictvím elektronické pošty na adresu Zákazníka, kterou uvedl v Objednávce, a/nebo prostřednictvím Portálu Stulnapul.cz a/nebo Aplikace Stulnapul.cz.

  8. Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně Obchodních podmínek) a/nebo podmínky užití Portálu Stulnapul.cz a/nebo Aplikace Stulnapul.cz.

  9. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

 3. Cena Voucheru a platební podmínky 

  1. Cenu Voucheru a případné další náklady dle Smlouvy může Zákazník uhradit bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány GOPAY; a to vše za podmínek uvedených v podmínkách užití Portálu Stulnapul.cz a/nebo Aplikace Stulnapul.cz a/nebo podmínek příslušného poskytovatele platebních služeb. 

  2. Cena Voucheru je splatná do 2 dnů po obdržení akceptace Objednávky Voucheru ze strany Dodavatele (ať už přímo nebo prostřednictvím Stulnapul.cz). Závazek Zákazníka k úhradě Ceny Voucheru je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto Obchodních podmínek.

  3. Voucher bude Zákazníkovi přímo Dodavatelem a/nebo prostřednictvím Stulnapul.cz odeslán na Zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty v okamžiku splnění závazku Zákazníka k úhradě Ceny Voucheru. Podmínky využití Voucheru jsou uvedeny přímo na Voucheru.

  4. Zákazník má nárok na využití Voucheru v přesně časově vymezeném období uvedeném na Voucheru, poté nárok Zákazníka na poskytnutí plnění dle Voucheru zaniká.

  5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Dodavatel ohledně plateb prováděných na základě Voucheru Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Dodavatel Zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  6. Zákazník bere na vědomí, že Voucher lze u Dodavatele uplatnit jen jednou, a to v plné výši hodnoty Voucheru, a že Voucher nemůže být vyměněn za hotovost.

  7. Společně s Cenou Voucheru je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Cenou Voucheru i náklady spojené s dodáním zboží.

  8. Dodavatel nenese odpovědnost za ztracené, odcizené nebo zneužité Vouchery ani úplné unikátní kódy na Voucherech uvedené.

 4. Odstoupení od Smlouvy 

  1. Zákazník má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/1990 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Voucheru., tj. od okamžiku doručení Voucheru na Zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty. Odstoupení od Smlouvy musí být Dodavateli prokazatelně doručeno, a to na adresu kanceláře Stulnapul.cz uvedené na Portálu Stulnapul.cz nebo na adresu elektronické pošty Stulnapul.cz. Zákazník je v odstoupení od Kupní smlouvy povinen uvést úplný unikátní kód Voucheru, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení Ceny Voucheru. Zákazník je rovněž oprávněn použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

  2. V případě odstoupení od Smlouvy dle předchozího odstavce Obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Cena Voucheru bude poukázána na účet Zákazníka uvedený v odstoupení od Smlouvy dle předchozího odstavce, nebude-li odstoupení takový údaj obsahovat, pak na účet, z něhož byla provedena platba dle ustanovení čl. 3.1 písm. a), b) a/nebo c)). Voucher nebude v případě takového platného a účinného odstoupení Zákazníka Dodavatelem přijat a na jeho základě nebude umožněno čerpat služby a/nebo zboží Dodavatele.

  3. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy/Voucheru, který byl upraven podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  4. Odstoupí-li Zákazník bez uvedení důvodu od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti Zákazníka začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Zákazník Dodavateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Zákazník Dodavateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

  5. Pokud se Dodavatel výslovně nezaváže k převzetí nákladů s navrácením zboží, nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, a to i v situaci, kdy zboží může být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

 1. Práva z vadného plnění 

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

  2. Dodavatel zaručuje Zákazníkovi, že Voucher, tj. zboží a/nebo služby ze Smlouvy, lze uplatnit v místě a čase na Voucheru uvedeném. Po uplynutí na Voucheru stanovené doby nárok Zákazníka na plnění dle Smlouvy zaniká.

  3. Stulnapul.cz není smluvní stranou smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Dodavatelem. Stulnapul.cz nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti se Smlouvou.

  4. Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za vady služeb a/nebo zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Dodavatel je povinen dodat věc či službu ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Dodavatel v jakosti střední a jde-li o kupní smlouvu, v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

  5. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil. To neplatí, ujistil-li ho Dodavatel výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

  6. Dodavatel odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Projeví-li se vada u kupovaného spotřebního zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Převezme-li pak Dodavatel záruku za jakost, zaručuje se, že předmět plnění bude po určitou dobu po splnění způsobilý pro použití k obvyklému účelu a že si podrží obvyklé vlastnosti.

  7. Není-li záruka ujednána ve smlouvě, může ji Dodavatel převzít prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti věci na obalu. Platí vždy delší záruční doba. Za poskytnutí záruky se považuje i uvedení doby použitelnosti koupené věci na samotné věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě.

  8. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u koupeného spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Zákazník však není oprávněn uplatňovat právo z vady koupené věci v případě vad, pro které byla ujednána nižší cena, vad odpovídajícím obvyklému opotřebení ani vad, u kterých to vyplývá z povahy samotné věci.

  9. Záruční doba běží od dodání plnění Zákazníkovi. Bylo-li zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Má-li zboží uvést do provozu někdo jiný než Dodavatel, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Zákazník objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Dodavatel.

  10. Požádá-li o to Zákazník, potvrdí mu u kupní smlouvy Dodavatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

  11. Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Dodavateli a předmět plnění Dodavateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej Zákazník po upozornění Dodavatele bez prodlení prodat.

  12. Dodavatel je povinen vydat Zákazníkovi k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. Dodavatel zároveň informuje Zákazníka o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

  13. Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Zákazník buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

  14. Nemá-li podle kupní smlouvy či smlouvy o dílo plnění Dodavatele náležité vlastnosti, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi způsobilo značné obtíže. U smlouvy o dílo nelze požadovat provedení nového díla, jestliže předmět díla nelze vrátit nebo předat Dodavateli.

  15. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Dodavatele v jeho sídle nebo místě podnikání. 

  16. V případě právní vady plnění Dodavatele (nepřichází-li v úvahu nároky dle předchozích odstavců) je Zákazník zpravidla oprávněn od smlouvy odstoupit.

  17. Práva z odpovědnosti za vady, které mělo zboží při jeho dodání, a za vady, které se vyskytly v záruční době, je Zákazník povinen uplatnit vždy bez zbytečného odkladu.

 2. Další práva a povinnosti smluvních stran 

  1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Portál Stulnapul.cz a Aplikaci Stulnapul.cz (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící Portál Stulnapul.cz a/nebo Aplikaci Stulnapul.cz. Přístup a užití Portálu Stulnapul.cz a Aplikace Stulnapul.cz ze strany Zákazníka v souladu s Obchodními podmínkami je bezplatný.

  2. Zákazník není oprávněn při používání Portálu Stulnapul.cz a/nebo Aplikace Stulnapul.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu Stulnapul.cz a/nebo Aplikace Stulnapul.cz. Portál Stulnapul.cz a Aplikaci Stulnapul.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Dodavatele nebo Stulnapul.cz a který je v souladu s jeho určením.

  3. Zákazník užívá Portál Stulnapul.cz a/nebo Aplikaci Stulnapul.cz na vlastní riziko. Dodavatel ani Stulnapul.cz neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu Stulnapul.cz a/nebo v Aplikaci Stulnapul.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající Portál Stulnapul.cz a/nebo Aplikaci Stulnapul.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty. Veškeré informace zveřejňované na Portálu Stulnapul.cz a/nebo v Aplikaci Stulnapul.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí Dodavatele a Stulnapul.cz, kteří nenesou odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Dodavatel a Stulnapul.cz se rovněž zříkají veškerých záruk, že materiál uvedený na Portálu Stulnapul.cz a/nebo v Aplikaci Stulnapul.cz je nezávadný, že přístup na Portál Stulnapul.cz a/nebo do Aplikace Stulnapul.cz bude nepřerušený, bez závad a bezpečný. Dodavatel a Stulnapul.cz si vyhrazují právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k Portálu Stulnapul.cz nebo k Aplikaci Stulnapul.cz.

  4. Dodavatel a Stulnapul.cz přebírají některé informace publikované na Portálu Stulnapul.cz a/nebo v Aplikaci Stulnapul.cz z jiných zdrojů. Webové prezentace jiných subjektů, na něž Portál Stulnapul.cz a/nebo Aplikace Stulnapul.cz odkazuje, nejsou pod kontrolou Dodavatele ani Stulnapul.cz, a ti tudíž neodpovídají za jejich obsah či vzhled. Dodavatel ani Stulnapul.cz nenesou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Stulnapul.cz a/nebo Aplikace Stulnapul.cz.

  5. Dodavatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

  6. Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel ani Stulnapul.cz nenesou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu Stulnapul.cz a/nebo Aplikace Stulnapul.cz nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

 3. Ochrana osobních údajů 

  1. Zpracování osobních údajů Zákazníka Dodavatelem se řídí podmínkami zpracování osobních údajů Dodavatele.

  2. Zpracování osobních údajů Zákazníka společností Stulnapul.cz se řídí podmínkami zpracování osobních údajů společnosti Stulnapul.cz uvedenými v dokumentu s názvem „informace o zpracování osobních údajů“, který naleznete https://martinwebtest.cz/informace-zpracovani-osobnich-udaju.

 4. Doručování 

  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.

  2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 5. Závěrečná ustanovení 

  1. Pokud vztah související s užitím Portálu Stulnapul.cz a/nebo Aplikace Stulnapul.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz či spor řešit online prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

  3. Dodavatel je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

  4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

  5. Kontaktní údaje Dodavatele jsou uvedeny v záhlaví Obchodních podmínek a kontaktní údaje Stulnapul.cz jsou: adresa pro doručování Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, Česká republika.

  6. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15. 10. 2020 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Dodavatele nebo elektronicky na https://martinwebtest.cz.